Cursusvoorwaarden

CURSUSVOORWAARDEN CULTUURHUIS WHERELANT 

Inschrijving
Met uw inschrijving verbindt u zich voor de gehele duur van de activiteit of cursus. De cursussen gaan alleen van start bij voldoende inschrijvingen. Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. Wij doen ons uiterste best iedereen te plaatsen en alternatieven te vinden als er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een cursus. Het kan hierdoor voorkomen dat een cursus later wordt bevestigd of geannuleerd dan in de voorwaarden staat vermeld. Cursisten van het vorig seizoen hebben voorrang bij plaatsing op een cursus, daarna is de volgorde van binnenkomst bepalend. Wanneer de cursus vol is, plaatsen we u op een wachtlijst of we kijken in overleg naar een alternatief. De inschrijvingen vervallen aan het eind van de cursus. Voor een volgende cursus dient u zich opnieuw in te schrijven.

Afmelding
Bij annulering van uw inschrijving brengen wij € 15,- administratiekosten in rekening. Bij overstap naar een andere cursus brengen wij geen kosten in rekening.

Betaling
Bij voldoende aanmeldingen ontvangt u een week vóór de start van de cursus (of later als de cursus nog niet vol is) een bevestiging van plaatsing en een factuur. U kunt zelf het aantal termijnen bepalen met een maximum van 3 termijnen. Het is niet mogelijk om per automatische incasso te betalen.

Het cursusgeld (of de 1e termijn) dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te zijn overgemaakt. Bij overschrijding van de termijn wordt een herinnering verzonden. Na 21 dagen ontvangt u een aanmaning, hierbij brengen wij € 5,- administratiekosten in rekening. Na 30 dagen ontvangt u de laatste aanmaning, deze wordt met € 15,- administratiekosten verhoogd. Wanneer geen betaling plaatsvindt dan wordt de nota, verhoogd met alle incassokosten, ter invordering aan een incassobureau overgedragen.

Er is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk. De enige uitzondering wordt gemaakt in geval van verhuizing buiten de regio of bij langdurige ziekte of ongeval. U kunt een verzoek voor dispensatie schriftelijk indienen. In geval van toekenning worden de eerste twee lessen die u mist niet vergoed, deze zijn voor eigen risico van de cursist.

Een verzoek hiervoor kunt u schriftelijk of via e-mail indienen bij de administratie.

Kortingen

  • Houders van een CJP-Pas (tot 18 jaar): 10% korting. Om in aanmerking te komen voor korting stuurt u een kopie van de pas mee met de inschrijving.
  • Familiekorting: 20% korting voor elk tweede en volgende gezinslid in de leeftijd tot 18 jaar. De korting wordt gegeven op de goedkoopste cursus.
  • Ouders/verzorgers kunnen een beroep doen op het Jeugd Cultuurfonds als er een financiele bijdrage nodig is. De aanvragen worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. U kunt ook contact opnemen met het KlantenContactCentrum van de gemeente Purmerend (0299) 452 452. 

Materialen
Materiaal en gereedschap zijn exclusief tenzij anders vermeld.

Lesuitval
Als u verhinderd bent en daardoor een les mist, is dat voor eigen rekening. Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent wordt geprobeerd de les in te halen op een ander moment. Bij uitval van één of meerdere lessen zal de einddatum zodanig worden verschoven, dat het volledige lesprogramma door de eigen docent kan worden uitgevoerd. Bij langdurige ziekte van de docent zorgen wij voor vervanging.

Fotografie en video-opnamen voor publicitaire doeleinden
Tijdens cursussen en evenementen worden regelmatig foto's en video-opnamen voor publicitaire doeleinden gemaakt. Bij het invullen van het inschrijfformulier kunt u aangeven of u akkoord gaat met het gebruik van foto's voor publicatie.  Alle foto’s en films publiceren wij uiteraard met de uiterste zorg.

Recht tot ontzegging
De directie kan besluiten een leerling/cursist de toegang tot lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een niet tijdige betaling of bij wangedrag. De verplichting tot betaling van cursusgeld blijft dan bestaan.

Algemeen
Als een les niet door kan gaan dan ontvangt u daarvan bericht. Als u één of meerdere lessen niet kan volgen dan verzoeken wij u om dit door te geven aan de administratie. Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op restitutie. Wherelant behoudt het recht om:

  • Bij onvoldoende belangstelling de betreffende activiteit te annuleren;
  • Programmawijzigingen aan te brengen; 
  • Andere docenten in te schakelen dan op de website staan vermeld.

Aansprakelijkheid
Cultuurhuis Wherelant  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, kunstwerken en vervoermiddelen) van gebruikers in of nabij de locaties van Cultuurhuis Wherelant. Cultuurhuis Wherelant  is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld, of die van haar ondergeschikten.

Privacy
In het kader van de nieuwe Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hanteren wij een nieuw privacy reglement , dit kunt u hier inzien. 

Wijziging persoonlijke gegevens
Veranderingen in uw persoonlijke gegevens kunt u doorgeven aan de cursusadministratie via info@wherelant.nl of telefoonnummer 0299 – 434 777

Suggesties, opmerkingen en klachten
Heeft u suggesties of ideeën? Laat het ons dan weten. Wanneer u niet tevreden bent over de lessen of wanneer organisatorische zaken niet voldoen aan uw verwachtingen, is het verstandig om actie te ondernemen. Gaat het om de inhoud of de organisatie van lessen, bespreek dit dan met de docent of cursuscoördinator Ingrid Schipper. Heeft u opmerkingen of klachten over de organisatorische gang van zaken dan kunt u terecht bij de directeur van Cultuurhuis Wherelant.

Tot slot
Met ondertekening en toezending van het inschrijfformulier geeft u aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De directie behoudt zich het recht voor af te wijken van de op deze website vermelde informatie. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Op alle rechtsverhoudingen tussen u en Cultuurhuis Wherelant is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.